La Generalitat de Catalunya estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros a les persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social -RETA-, (o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu), als sòcies d’una empresa amb personalitat jurídica pròpia (d’un màxim de 3 socis) i a les persones sòcies de les cooperatives de treball associat de fins 6 socis.

Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020.

El termini de sol·licituds s’inicia a les 9.00h del dilluns 9 de novembre, fins a les 15.00 hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària.

Per major informació o iniciar la sol·licitud s’ha d’entrar aquí.