S’OBRE una borsa de treball, en règim laboral temporal, pel sistema de concurs oposició lliure, per cobrir futures contractacions i nomenaments en la categoria d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Locals (AODL) per portar a terme projectes vinculats amb el Pla Estratègic del Maresme.
CONDICIONS I FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
Les condicions i característiques del lloc de treball a cobrir són les següents:
•Denominació del lloc de treball: Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL)
•Règim: Laboral
•Tipus de Contracte: Temporal
Les funcions genèriques del lloc de treball són enunciatives i no limitatives, ja que les específiques vindran vinculades pels projectes atorgats:1.Dinamitzar l’activitat turística de la comarca del Maresme.2.Impulsar els recursos específics del seu projecte.3.Analitzar la informació del seu àmbit de treball.4.Gestionar i executar projectes específics del seu àmbit….