L’Ajuntament de Vilassar de Dalt convoca un procés selectiu per donar cobertura a una plaça d’OPERARI/ÀRIA JARDINER/A, de personal laboral.

Presentació de sol.licituds: del 2 al 27 de maig de 2022 ambdós inclosos.

Lloc de presentació: Els i les aspirants que desitgin prendre part en les proves del procés selectiu hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament o en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de forma electrònica, una sol·licitud segons el model normalitzat de participació per processos de selecció, adreçada a l’alcaldessa en la qual faran constar que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a les bases i facilitar un telèfon mòbil i una adreça electrònica, per tal que l’ajuntament s’hi pugui posar en contacte, si escau. Excepcionalment, podran presentar la instància en el model oficial i normalitzat de forma presencial, demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) https://citaprevia.gestorn.com/vilassardedalt

Més informació:  https://vilassar.cat/353-ajuntament/informacio-oficial/detallofertapublica/proces-selectiu-per-a-la-cobertura-duna-placa-de-personal-laboral-del-grup-ap-altres-professions-en-el-lloc-de-treball-doperariaria-jardinera