Des de l’Ajuntament de Malgrat de Mar estan cercant UN/A TÈCNIC/A D’ACOMPANYAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022 per incorporar-se el proper 1 de juliol de 2022.

Els i les aspirants hauran de reunir els següents requisits imprescindibles:

 • Acreditar estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau o equivalent, o haver superat el primer o segon cicle d’educació universitària, sent preferentment aquesta titulació de l’àmbit social.
 • Acreditar estar en possessió del nivell C de català o superior.
 • Acreditar 6 mesos d’experiència com a tècnic/a d’ocupació, formació i empresa o similar.
 • Disposar de la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques del lloc de treball i no patir cap malaltia, ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.

Les funcions seran:

 • Realització de sessions de suport i acompanyament a les persones participants per garantir la seva continuïtat en el programa:
  • Treballar aquells aspectes personals i/o competencials que dificultin la continuïtat en el programa.
  • Facilitar l’adaptació al lloc de treball i reforç competencial, per al posteriorretorn al mercat laboral.
 • Realitzar els tràmits de coordinació i gestió necessaris per a l’execució del programa.
 • Vetllar per les necessitats formatives de les persones destinatàries i derivar-les, si s’escau, a recursos formatius adients.
 • Enregistrament de les accions realitzades durant l’actuació d’acompanyament a l’aplicació GALILEU del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, incloent les accions directes amb els i les participants i les de preparació i execució de l’actuació d’acompanyament.

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura mitjançant instància genèrica al registre telemàtic de l’Ajuntament de Malgrat de Mar (https://seu-e.cat/ca/web/malgratdemar/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/13079921?p_auth=9jRrhLHT), adjuntant:

 • Currículum actualitzat
 • Vida laboral actualitzada
 • Diplomatura, Llicenciatura o Grau universitari.
 • Certificat de la Junta Permanent de Català de nivell C o superior
 • Contractes/nòmines i certificats/informes on s’acrediti el temps treballat i les tasques realitzades.
 • Títol/certificat de realització de formació, amb la seva durada i contingut