S’obre procés per a la incorporació d’un/a Tècnic/a d’administració per a l’empresa Premià Serveis Municipals SLU mintjançant una contractació indefinida.

Per consultar característiques del lloc de treball i requisits sobre procés de selecció vegeu les Bases reguladores en el següent enllaç: https://premiademar.cat/document.php?id=17441

Imprescindible estar en possessió del títol universitari equivalent a diplomatura o grau en alguns dels següents àmbits: tècnic (enginyeria, arquitectura …), econòmic o administració d’empresa i jurídic o de relacions laborals.

Per ser admès/sa a les proves selectives, els/les aspirants han de presentar la seva sol·licitud mitjançant un correu electrònic a lluchtj@premiademar.cat amb la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI, NIE, Passaport o altre document identificatiu oficial.
  • Fotocòpia del títol acadèmic exigit a l’annex corresponent de les Bases reguladores.
  • Currículum vitae de l’aspirant.
  • Vida laboral de la seguretat social degudament actualitzada.
  • Declaració conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les Bases reguladores del procés de selecció.