El programa està adreçat a microempreses o persones treballadores autònomes que tinguin contractades fins a deu persones treballadores que hagin mantingut la seva plantilla de treballadors i que s’hagi suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o bé d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, d’acord amb la normativa vigent, l’activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

La mesura consisteix en un ajut del 50% del Salari Mínim Interprofessional vigent, més un percentatge per a despeses de cotització a Seguretat Social, per a un màxim de tres persones treballadores i durant sis mesos, sempre i quan aquestes microempreses i persones treballadores autònomes mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l’estat d’alarma i, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut per al reinici de l’activitat.

Es pot tramitar nomès per internet, en aquest enllaç.