L’Ajuntament posa en marxa un procés selectiu per a la contractació temporal d’un/a Dinamitzador (Tècnic/a Suport) de Serveis Territorials, un/a Dinamitzador/a (Tècnic/a Suport) de Museu – Documentalista, un/a Vetllador/a i la creació de les corresponents borses d’aspirants per atendre futures necessitats o desenvolupament de nous programes d’ocupació, dins del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 –2020, de la Diputació de Barcelona.

Els contractes seran per un període de 4 i 7 mesos. Es requereix la següent titulació:

Dinamitzador/a  (tècnic de suport) de Museu – Documentalista

Estar en possessió del títol de diplomatura, llicenciatura o grau, preferentment en Informació i Documentació, Història de l’Art, Conservació i Restauració de Bens culturals o altres ciències dintre de l’àmbit d’Arts i humanitats.

Dinamitzador/a (tècnic de suport) Serveis Territorials

Estar en possessió del títol de diplomatura, llicenciatura o grau, preferentment de la branca d’Enginyeria Tècnica, Industrial o similar.

Vetllador/a

Estar en possessió del títol de cicle formatiu de grau mig d’Atenció a Persones en Situació de Dependència o de Monitoratge de Lleure, d’Animació de Lleure i/o, d’altres titulacions similars en quant a l’àmbit d’actuació (Serveis Socioculturals i a la Comunitat, Acció Social, etc.).

Les tasques a desenvolupar per a cadascun dels perfils es poden consultar al següent enllaç: convocatòria

Els aspirants hauran de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que

s’estableix a les Bases Generals aprovades en data 21 de desembre de 2016 a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, situada a la Plaça de l’Ajuntament, 1.

El termini per presentar sol·licituds serà fins el dia 31 de maig de 2019.

El contingut de les bases generals es troba publicat al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal. Els restants i successius anuncis del procés de selecció es faran públics únicament en el tauler d’anuncis i a la web municipal: Bases i informació del procés de selecció