EL Servei d’Ocupació de Catalunya obre tres convocatòries per subvencionar a empreses en la contractació a jornada complerta i per 12 mesos de durada de persones aturades, de persones de 30 ANYS o MÉS, JOVES i JOVES en PRÀCTIQUES.

SUBVENCIÓ 30 ANYS o MÉS (Resolució EMT/3840/2021, DOGC de 29-12-2021): subvenció per a la contractació a jornada completa per contracte mínim d’un any. Es subvencionarà fins al 31-12-2022. Contractació de persones desocupades de 30 anys o més inscrites a l’OT com a DONO i que pertanyin a ALGUN d’aquests col·lectius: dona, major o igual de 45 anys, aturat/da de llarga durada (desocupats/des durant 12 mesos continuats o no, en els 18 mesos anteriors a l’inici del contracte objecte de subvenció).

o   Aquests requisits s’han de complir el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

o   Import de la subvenció: 1.473,71 €/mes fins al 31-12-2022

o   Per a contractes iniciats a partir del 30-12-2021.

o   Termini de presentació de sol·licituds: del 10-01-2022 a 31-05-2022 a les 15:00 hores

o   Les sol·licituds s’han de presentar en el termini de dos mesos des de l’inici del contracte, dins dels marges establerts en el punt anterior

o   El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària és de 5 contractes.

o   Procediment de concurrència no competitiva fins a exhauriment del crèdit pressupostari

o   Bústia de contacte: [email protected]

TOTA la informació actualitzada de la convocatòria i el procediment de sol·licitud es troben al següent enllaç de la web del SOC que en tot cas s’haurà de consultar abans de fer la sol·licitud

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Contractacio-laboral-de-persones-de-30-i-mes-anys-SOC-CONT30IMES-anti-2022

–     SUBVENCIÓ  JOVES (Resolució EMT/3861/2021, DOGC de 30-12-2021): subvenció per la contractació a jornada completa per una durada mínima d’1 any en qualsevol de les modalitats contractuals vigents excepte pràctiques i formació i aprenentatge.

o   Joves majors de 16 anys i menors de 30 anys, incloses persones discapacitades                .

o   Inscrit a l’OT com a DONO. Tots els requisits i les condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte

o   Import de la subvenció: 1.473,71 €/mes per cada contracte fins a 12 mesos

o   Per a contractes iniciats entre el 30-11-2021 i 28-02-2022.

o   Termini de presentació de sol·licituds: del 31-12-2021 al 31-03-2021 a les 15:00 hores

o   El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

o   Procediment de concurrència no competitiva fins a exhauriment del crèdit pressupostari

o   Bústia de contacte: contractació[email protected]

TOTA la informació actualitzada de la convocatòria i el procediment de sol·licitud es troben al següent enllaç de la web del SOC que en tot cas s’haurà de consultar abans de fer la sol·licitud:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Contractacio-de-persones-joves-en-situacio-datur-per-a-empreses-i-cooperatives-de-treball-associat-SOC-CONTRACTACIO-JOVES

–  SUBVENCIÓ JOVES EN PRÀCTIQUES(Resolució EMT/3862/2021, DOGC de 30-12-2021): subvenció per la contractació a jornada completa per una durada mínima d’1 any en la modalitat de contractació en pràctiques vigent. Les característiques de la convocatòria són les mateixes que la de convocatòria de Joves, afegint que la persona jove ha d’acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

TOTA la informació actualitzada de la convocatòria i el procediment de sol·licitud es troben al següent enllaç de la web del SOC que en tot cas s’haurà de consultar abans de fer la sol·licitud

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Contractacio-en-practiques-de-persones-joves-en-situacio-datur-per-a-empreses-i-cooperatives-de-treball-associat-SOC-Contractacio-practiques